L & B: VAAG               NIEUWSPIEK IN DE WETSTRAAT

 

Wij schetsen een Vlaams drieluik voor de toekomst: vertrouwen, verbinden, vooruitgaan.

 

Vertrouwen begint bij duidelijkheid, dus zeggen we waar het op staat. We sluiten clusterpacten met partners die zich groeperen rond innovatieve waardeketens. Deze partners werken samen in een triple helix of gouden driehoek met bedrijven, kenniscentra en de overheid. Binnen deze clusterpacten maken we afspraken over een lange termijnstrategie, wederzijdse inspanningen op het vlak van O&O, internationalisering, valorisatie en kennisdeling en diffusie naar KMO's. Clusters moeten ook zorgen voor een triple leverage voor de realisatie van de 3%-norm waarbij financiering in het kader van het clusterpact ook aanleiding geeft tot bottom-up onderzoeksfinanciering op initiatief van de partners en het aanwenden van EU-middelen in het kader van Horizon 2020.

We faciliteren onze proactieve medewerkers om hun targets integraal en transparant te implementeren binnen onze gemonitorde speerpuntsectoren.

 

Op het vlak van het overheidsinstrumentarium kunnen we meer verbinden om vooruit te gaan. Geen overlappende werking meer tussen PMV en LRM, maar wel samenwerking. LRM concentreert zich op de uitvoering van het SALK. Met een subsidie- en participatiedatabank vermijden we zowel meervoudige subsidiëring als meervoudige participaties. Met het clusterbeleid zal de Vlaamse regering de transformatie van ons industrieel weefsel versnellen en het kennisgedreven karakter van onze economie versterken. Via digitale infrastructuren en netwerken bereiden we Vlaanderen voor op de vierde industriële revolutie. En omdat industriële vernieuwing in belangrijke mate wordt gedragen door nieuwe en jonge bedrijven, zullen we de achterstand in innovatie bij de kleine en middelgrote ondernemingen aanpakken, hen beter begeleiden en de toegangsdrempel tot

innovatiesteun verlagen.

 

Dit regeerakkoord is onze verbintenis voor vooruitgang. Samen kunnen we verbinden en vooruitgaan. Vertrouwen, verbinden, vooruitgaan: ons drieluik voor de toekomst, om de weg in te slaan van moeilijk naar morgen.

 

 

 

 

Met dank aan de taalblog van Ann De Creamer: Wezelwoorden, de vaagtaal van politici.